Изисквания към клиентите за разсрочено плащане.

За Юридически лица:

  1. Записи на заповед по разсрочените плащания , (изготвят се и се подписват в офиса ни)
  2. Копие от личната карта, шофьорската книжка
  3. ЕИК на фирмата
  4. Копие от баланса на фирмата за последния отчетен период и отчета за приходите и разходите на фирмата (не е задължително)
  5. Свидетелство за съдимост.(не е задължително).
  6. Един поръчител - лице, което не е обвързано с контрактора
  7. Номер на актуална банкова сметка.

За Еднолични търговци:

  1. Документите изисквани за юридически лица
  2. Декларира се, че предоставените копия са валидни към момента на подписване на настощия договор, както и тяхната идентичност с оригиналите им

В МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕДСТАВЯТ ВСИЧКИ ОРИГИНАЛИ НА ИЗБРОЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ДОКУМЕНТИ

Период - 360 дена.

Начална вноска - 17%

Оскъпяване - 12% .

За контакти тел: 02/ 8848037

Kaspersky™ AntiVirus trade mark by Kaspersky Lab
© 1999-2017 Dossev&Co